Windykacja

W myśl obowiązujących zasad wierzyciel ma prawo wyboru komornika, jednakże wiąże się to z pewnymi ograniczeniami. Bywa również tak, że organ egzekucyjny zmuszony jest odmówić wszczęcia egzekucji w danej sprawie.

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych komornik działa na obszarze swojego rewiru, przez który należy rozumieć obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa komornik. W tym okręgu może być jednak ulokowany więcej niż jeden komornik. W takim przypadku wierzyciel może wybrać organ, któremu chce powierzyć prowadzenie swoich spraw. Z reguły komornikiem właściwym jest ten, w rewirze którego znajduje się miejsca zamieszkania dłużnika, jeżeli zaś chodzi o nieruchomość – rozstrzyga miejsce jej położenia.

Nowelizacja, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. dopuszcza także prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym usytuowana jest jego siedziba właściwego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. Jednak z wyłączeniem poniższych spraw:

  1. egzekucja z nieruchomości;
  2. wydanie nieruchomości;
  3. wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

Nie w każdym przypadku komornik spoza rewiru będzie mógł przyjąć sprawę, bowiem przepisy nakładają na niego obowiązek odmowy wszczęcia postępowania, kiedy urzeczywistniła się choćby jedna z poniższych okoliczności:

  1. w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;
  2. wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;
  3. pływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

Ponadto ustawa uprawnia komornika wybranego przez wierzyciela spoza rewiru do odmowy przyjęcia sprawy, jeżeli liczba wniosków egzekucyjnych, jakie wpłynęły do kancelarii w danym roku od tego wierzyciela, przekroczyła 100.

Oczywiście dokonując wyboru komornika spoza rewiru należy liczyć się z większymi kosztami, ponieważ może okazać się, że przykładowo będzie on zmuszony udać się do miejsca położenia rzeczy ruchomych celem przeprowadzenia z nich egzekucji.

Autor: Karolina Skwierawska