Upadłość konsumencka – zmiany 2020

W dniu 24 marca 2020 r., weszła w życie nowelizacja prawa upadłościowego, która wprowadza szereg mniej lub bardziej korzystnych zmian.

W skrócie poniżej je podajemy:

  • osoby zadłużone prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą będą traktowane w taki sam sposób jak konsumenci.
  • sąd będzie mógł ogłosić upadłość również wobec tych, którzy doprowadzili do swojego zadłużenia z premedytacją – powyższe wynika z faktu, że przyczyna niewypłacalności będzie badana dopiero po ogłoszeniu upadłości, czyli na kolejnym etapie postępowania, tj. ustalaniu planu spłaty –  doprowadzi to jednak do wprowadzenia nie równorzędności między osobami starającymi się o upadłość.

Osoba zadłużona, która umyślnie doprowadziła do niewypłacalności albo np. przez niedbalstwo, będzie potraktowana inaczej niż ktoś, kto ogłasza upadłość z przyczyn od niego niezależnych (takich jak choroba czy utrata pracy).  

  • całkowite umorzenie długu, będzie możliwe tylko w przypadku, gdy sąd lub tymczasowy nadzorca sądowy udowodnią, że dłużnik nie posiada majątku, a także, że jest trwale niezdolny do spłaty zobowiązań.
  • sąd będzie uprawniony do ustalania, że niezdolność do spłaty nie ma u dłużnika charakteru permanentnego i podjąć decyzję o warunkowym umorzeniu zobowiązań – wtedy dłużnik pozostaje w pięcioletnim okresie „zawieszenia”, podczas którego może zostać złożony wniosek o ustalenie planu spłaty, a w konsekwencji obowiązek uregulowania, chociażby częściowego, zobowiązań upadłego. Podczas tego okresu, upadły musi np. składać sądowi coroczne sprawozdania dotyczące swojej sytuacji finansowej.
  • nie wszystkie zobowiązania dłużników będą mogły zostać umorzone – dotyczy to w szczególności alimentów, obowiązku  naprawienia szkody wynikającej z przestępstwa lub wykroczenia, czy też zapłaty renty odszkodowawczej.
  • dłużnik nie może zostać „skazany na bezdomność”, jego majątek zostanie zlicytowany, ale z pieniędzy ze sprzedaży mieszkania czy domu ma otrzymać równowartość przeciętnego czynszu za okres od roku do dwóch lat.