ROK 2020 POD ZNAKIEM NOWYCH PRZEPISÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW – WINDYKACJA

Rok 2020, przyniesie szereg zmian w zakresie funkcjonowania polskich przedsiębiorstw. Najważniejsza zmiana dotyczy tak zwanej „walki z zatorami”. W celu ukrócenia stosowania praktyki kredytu kupieckiego, wprowadzono w regulacji prawnej kilka kluczowych zmian.

W szczególności ograniczono do 30 dni od wymagalnego terminu zapłaty, czas na uregulowanie należności w transakcjach, w którym dłużnikiem jest podmiot publiczny. Powyższemu ograniczeniu nie podlegają podmioty lecznicze. Co kluczowe, wyznaczono makro – przedsiębiorcom maksymalny 60 dniowy termin na dokonanie płatności na rzecz mikro – małym i średnim przedsiębiorcom. W związku z ww. zmianą, ustawodawca podniósł o dwa punkty procentowe do 11,5 %  odsetki ustawowe za zwłokę. Powyższa zmiana, umożliwi skuteczne wyegzekwowanie od dłużników zapłaty należnego nam wynagrodzenia za dostarczony towar lub wykonane usługi, bez nieuzasadnionej zwłoki bądź ustalenia dogodnego dla dłużnika, odległego terminu zapłaty należnych nam kwot.

Zaakcentować należy, że w przypadku gdy w umowie ustalony termin zapłaty będzie nadmiernie wydłużony, czyli przekroczy ponad 120 dni od daty doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku potwierdzających dostarczenie towaru lub wykonanie usługi i termin ten będzie rażąco nieuczciwy wobec wierzyciela, nabędzie on uprawnienie do rozwiązania bądź wypowiedzenia łączącej go z dłużnikiem umowy.

Nadmienić należy, że przedsiębiorstwa posiadający największy zasięg w kraju oraz posiadające największe dochody – o dochodach rocznym przekraczających 50.000.000,00 zł, będą zobowiązane składać resortowi rozwoju, sprawozdania w których treści, wskazane będą terminy wywiązywania się przez nich ze zobowiązań wobec kontrahentów. Podmiotom, które w sprawozdaniach tych, przejawiać będą największe opóźnienia, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po zbadaniu sprawy, będzie nakładać na nie kary pieniężne. Wyjątkowo, powyższa okoliczność zostanie wyłączona w przypadku gdy dłużnik, doznaje tożsamych trudności występując w roli wierzyciela.

Wskazać także należy, że wierzyciel, który nie otrzymał zapłaty za wystawioną fakturę, nabędzie uprawnienie do uwzględnienia wskazanej w niej kwoty, w rozliczeniach podatków dochodowych – korzystając z tzw. ulgi na złe długi (podobnie jak w przypadku podatku VAT).

Reasumując powyższe, wskazać należy, że zmiany przewidziane w 2020 roku, otwierają nowe drzwi na możliwości dochodzenia od nierzetelnych kontrahentów – dłużników, należnych nam wierzytelności.

Pamiętaj, że w przypadku gdy masz problem z nierzetelnym kontrahentem, skontaktuj się z nami, a z pewnością Ci pomożemy.