Nowa definicja znaku towarowego

14 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja przepisów prawa własności przemysłowej obejmująca m.in. zmianę definicji znaku towarowego. Wprowadzona nowela jest następstwem wdrożenia Dyrektywy Parlamentu i Rady 2015/2436 z dnia 16 grudnia 2015 r., której zadaniem jest zbliżenie prawodawstwa państw wspólnotowych dotyczących znaków towarowych. Najistotniejszą kwestią w tym zakresie jest odstąpienie od obowiązku przedstawiania go w formie graficznej.

Do niedawna możliwe było jedynie zarejestrowanie znaku towarowego, przez który zgodnie z art. 120 ustawy Prawa własności przemysłowej należało rozumieć każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Natomiast w myśl nowej definicji zawartej w powyższej ustawie znakiem towarowym obecnie może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.

Na uchwalenie niniejszej Dyrektywy miało wpływ zaobserwowane w ostatnich latach występowanie coraz to bardziej innowacyjnych znaków towarowych w postaci zapachów, hologramów czy dźwięków. Niniejsza zmiana niewątpliwie umożliwi biznesmenom skorzystania z większego wachlarzu możliwości w tworzeniu znaku towarowego.

Inną, wartą uwagi w tym zakresie zmianą jest wydłużenie praw ochronnych na znaki towarowe. Do tej pory nieodzownym warunkiem do zachowania tego uprawnienia było złożenie stosownego wniosku w formie pisemnej, a następnie wydania decyzji przez właściwy organ. W wyniku wprowadzonych zmian, zainteresowany będzie musiał jedynie uiścić opłatę na poczet dalszej ochrony swojego znaku towarowego. Co więcej, Urząd Patentowany obowiązany będzie zawiadomić o nadchodzącym wygaśnięciu tego okresu. Jak stwierdzono, rozwiązanie to ma na celu usprawnienie i odformalizowanie postępowania na tej płaszczyźnie.

Autor: Karolina Skwierawska