Kredyty frankowe – pytania i odpowiedzi

Czym różni się unieważnienie umowy od tzw. “odfrankowienia”?

Unieważnienie umowy zmierza do tego, że wszelkie postanowienia wynikające z jej treści przestają wiązać strony umowy. W związku w tym, wraz z unieważnieniem kredytu frankowego, strony mają obowiązek zwrotu tego, co wzajemnie od siebie otrzymały.

A czym jest odfrankowienie? Polega na wykluczeniu z treści wiążącej strony umowy postanowień abuzywnych tj. klauzul waloryzacyjnych. Prowadzi to do tego, że kredyt jest traktowany jako kredyt udzielony w złotówkach, a bank powinien dokonać zwrotu wszystkich nadpłaconych rat kredytu oraz tzw. spreadów, co skutkować będzie także zmniejszeniem wysokości aktualnych rat.

 

Czy można wstrzymać płatność rat kredytu we frankach? Co za to grozi?

Tak. Co trzeba zawrzeć w pozwie? Właściwe sformułowany wniosek o zabezpieczenie roszczenia poprzez uregulowanie praw i obowiązków stron postępowania. Sądy co do zasady uwzględniają tego typu wnioski. Skorzystaj z pomocy prawnika i bądź spokojny.

 

Jak długo może trwać proces?

Standardowy proces w tego typu sprawach trwa od 1,5 roku do 2 lat. Powyższe zależy jednak od sądu do którego wniesiemy pozew. Na czas trwania postępowania maja wpływ także inne nieprzewidziane
okoliczności jak np. pandemia koronowirusa.

 

Przegrałem walkę z bankiem o kredyt we frankach. Co robić?

W takiej sytuacji Sądy odstępują od wyrażonej w art. 98 k.p.c. ogólnej zasady obciążenia strony przegrywającej obowiązkiem uiszczenia kosztów procesu, powołując się na względny słuszności. Świadczy to o tym, że warte jest w tym przypadku podjęcie ryzyka, bowiem nawet w przypadku przegranej nie będziemy obowiązani do zwrotu kosztów postępowania. A w przypadku wygranej możemy zyskać wiele.

 

Jakie są koszty biegłego?

Koszty opinii biegłego kształtują się na poziome około 1.000 – 2.000 zł.

 

Czy banki chcą ugodowo zakończyć spór?

Początkowo Banki wykazywały wolę ugodowego zakończenia sporu, jednakże aktualnie Banki bronią w całości swoich interesów, w konsekwencji nawet nie podejmują próby rozmów w przedmiocie polubownego zakończenia sporu między kredytobiorcom a bankiem. Działa to jednak na korzyść kredytobiorcy.

 

Jaka jest opłata od pozwu?

Opłata od pozwu wynosi 1.000,00 zł, niezależnie od wartości przedmiotu sporu. Opłata ta odnosi się wyłącznie do roszczeń kierowanych wobec banku przez Konsumenta.

 

Kredyt denominowany a indeksowany – różnice:

Kredyt indeksowany jest kredytem, którego wartość została wyrażona w złotych. Wysokość kredytu w złotych jest znana kredytobiorcy w chwili zawierania umowy. Kredyt wypłacany jest w złotych, a z chwilą jego wypłaty przez bank, saldo zadłużenia kredytobiorcy zostaje
przeliczone na CHF (franki szwajcarskie) wedle kursu kupna CHF wyznaczanego przez bank w dniu wypłaty kredytu lub jego transzy.
Z kolei kredyt denominowany jest kredytem, którego wysokość została wyrażona w walucie obcej, natomiast kredytobiorcy wypłacana jest jego równowartość w złotych. Przeliczenie równowartości kredytu wyrażonego w walucie obcej na złote odbywa się po kursie kupna wyznaczanym przez bank. Taki mechanizm oznacza, że kredytobiorca w chwili zawierania
umowy nie wie, ile dokładnie otrzyma środków w złotych.

 

Czy mogę pozwać bank wg miejsca zamieszkania?

Tak. Podstawa prawna: art. 37 2 § 1 k.p.c. powództwo o roszczenie wynikające z czynności bankowej przeciwko bankowi, innej jednostce organizacyjnej uprawnionej do wykonywania czynności bankowych lub ich następcom prawnym można wytoczyć przed sąd właściwy dla
miejsca zamieszkania albo siedziby powoda.