Komornik – zwrot podatku vat

W wyroku z dnia 10 kwietnia 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie w sprawie C-214/18 (PSM „K”) stanął na stanowisku, iż podatek od usług udzielanych przez organ egzekucyjny mieści się już w ściąganych przez niego kosztach postępowania.

W niniejszej sprawie wierzyciel skierował do komornik sądowej działającej przy Sądzie Rejonowym w Sopocie wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania egzekucyjnego przeciwko dłużnikowi. Po ukończeniu wszystkich czynności, komornik wydała postanowienie, w którym określiła w oparciu o art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych należną od prowadzonego postępowania opłatę rozszerzając ją tym samym o podatek VAT. Wskazane postanowienie zostało zaskarżone do Sądu Rejonowego w Sopocie Wydział I Cywilny przez kuratora wyznaczonego dla strony poszkodowanej. Postanowieniu temu przedstawiono zarzut bezpodstawnego podniesienia należności egzekucyjnych o podatek VAT, bowiem według skarżącego ustalenie kosztów stosownie do art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych obejmowało już owe obciążenie. W związku z powyższym Sąd Rejonowy zwrócił się do Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie budzącego niezrozumiałość zagadnienia prawnego mającego na celu rozwiać wątpliwości czy koszty egzekucyjne określone według wspomnianej regulacji zawierają już podatek VAT, czy też winno się je o ten podatek rozszerzyć i zawiesił postępowanie w sprawie.

Sąd Najwyższy dnia 27 lipca 2017 r. wyraził pogląd, że nie jest dopuszczalne powiększanie przez organ egzekucyjny przysługujących mu należności z tytułu prowadzonego postępowania ustalanych na gruncie art. 49 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych Według Sądu Najwyższego brak w ustawie o komornikach sądowych stwierdzenia o możności włączenia podatku VAT do kosztów egzekucyjnych stanowi konsekwencję taką, iż według art. 29a ust. 1 w związku z ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT winno się rozpatrywać ją pod kątem należności brutto obejmującej już podatek VAT.

Na skutek powyższego komornik złożyła do Sądu Rejonowego w Sopocie I Wydział Cywilny wniosek o wydanie orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w trybie prejudycjalnym przedstawiając tym samym pytanie czy odliczenie podatku VAT nie stoi w sprzeczności z unijną dyrektywą 2006/112/WE?

Podstawą orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości były dwie okoliczności, a mianowicie, że organ egzekucyjny jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, a następnie, że przepisy krajowe nie przewidują możliwości podniesienia kosztów egzekucyjnych o podatek VAT. Organ TK zaobserwował również fakt, że w powołanej przez komornik dyrektywie nie znajduje się żadne jednoznaczne sformułowanie odnoszące się do tej drugiej okoliczności. Ustalenie czy należności egzekucyjne ściągane przez komornika winny obejmować podatek VAT leży w gestii państw członkowskich. Biorąc wobec tego na wzgląd, iż przepisy krajowe nie dopuszczają możliwości doliczenia kwoty VAT do kosztów postępowania, to pozostaje z tego wyprowadzić, iż jest on już w nich zawarty. Powyższe rozważania sąd umocnił istniejącą zasadą neutralności podatku VAT jak również jego proporcjonalności.

Jeśli znaleźli się Państwo w podobnej sytuacji, nasza Kancelaria zapewni pomoc prawną w dochodzeniu tego typu roszczeń dot. zwrotu nienależnie naliczonego podatku VAT przez komornika.

 

Autor: Karolina Skwierawska